FB Pixel
Skip to content Skip to footer

Konsolidační balíček – jaké podstatné novinky od nového roku přináší?

V nejbližších dnech bude zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, zveřejněn ve Sbírce listin. Většina ustanovení je s účinností od 1. 1. 2024. Protože jsou to důležité změny, vše jsem Vám sepsala do jednotlivých bodů. Snažila jsem se sepsat vše stručně, ale změn je mnoho. Přesto doporučuji přečíst až do konce, kde jsem zmínila povinnosti zaměstnavatele.

Daň z příjmů fyzických osob

 • V případě poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci i pro soukromé účely, bylo za příjem zaměstnance považováno (dodaňováno) 1 % ze vstupní ceny vozidla. Nyní v případě, kdy se bude jednat o bezemisní vozidlo, bude dodaňováno ve výši 0,25 % ze vstupní ceny a v případě nízkoemisního vozidla ve výši 0,5 % ze vstupní ceny.
 • Osvobození příspěvků na stravování zaměstnanců bude nyní sjednoceno bez ohledu na to, jakou formou bude poskytováno (vlastní stravovací zařízení, stravenky, stravenkový paušál), a to do výše 70 % cestovních náhrad při trvání pracovní cesty v rozsahu 5 – 12 hodin (tedy dle výše cestovních náhrad pro rok 2023 do výše 107,10 Kč/den).
 • Jakýkoliv nepeněžní dar zaměstnanci bude zdaňovaným příjmem zaměstnance (ruší se osvobození ve výši 2.000 Kč ročně).
 • Zvyšuje se hranice pro osvobození bezúplatných příjmů (darů) od cizích osob z 15.000 Kč na 50.000 Kč ročně.
 • Ruší se odpočitatelná položka od základu daně ve formě tzv. odborových příspěvků.
 • Ruší se odpočitatelná položka od základu daně ve formě úhrad za další vzdělávání.
 • Sazba daně fyzických osob ve výši 23 % se platila z daňového základu přesahujícímu 48-násobek průměrné mzdy. Nyní se tato hranice snižuje na 36-násobek průměrné mzdy. Dochází tedy k tomu, že se daň ve výši 23 % bude hradit z nižšího daňového základu, přičemž toto se týká všech dosahovaných příjmů (zaměstnaneckých, podnikatelských, kapitálových, nájemních a ostatních – jednorázové příjmy, např. z prodeje majetku). Tedy konkrétně, ve zdaňovacím období roku 2023 se touto sazbou daně zdaňuje daňový základ přesahující 1.935.552 Kč, ve zdaňovacím období roku 2024 pak přesahující (dle odhadu výše průměrné mzdy) 1.582.812 Kč. Jedná se tedy (odhadem) o zvýšení zdanění (v případě přesahu přes daňový základ cca 1.583 tis. Kč) o 28,2 tis. Kč, přičemž dalším vlivem je i zvýšení vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění.

Daň z příjmů právnických osob

 • Sazba daně se zvyšuje z 19 % na 21 %.

Daň z příjmů – společná ustanovení

 • Je zrušena výjimka pro daňovou uznatelnost daru ve formě tichého vína.
 • K 31.12.2023 končí možnost tzv. mimořádných odpisů (odpisy dlouhodobého majetku v 1. odpisové skupině na 12 měsíců a ve 2 odpisové skupině na 24 měsíců). Od roku 2024 do roku 2028 je ponechána možnost mimořádných odpisů dlouhodobého majetku v 2. odpisové skupině na 24 měsíců, pokud se bude jednat o bezemisní vozidlo.
 • Stanoví se omezení odpisů dlouhodobého majetku u osobních vozidel částkou 2 mil. Kč. V případě, že vstupní cena přesáhne tuto částku je poměrná část odpisů nad hodnotu 2 mil. Kč daňově neuznatelnou.
 • Pokud byste pořizovali takovýto majetek ještě v aktuálním zdaňovacím období, je Přechodnými ustanoveními stanovena podmínka pro využití mimořádných odpisů nejen pořízením majetku, ale též zahájením odepisování (tedy nutno mít takovýto majetek zařazen v obchodním majetku, tedy nutnost splnit podmínky pro provozování takového majetku).
 • Zrušuje se sleva studenta.
 • Zrušuje se sleva na tzv. „školkovné“.

Daň z přidané hodnoty

 • Dochází ke sjednocení snížené sazby daně na 12 % (tedy již nebude 10 % a 15).
 • Dodání knih bude osvobozeným plněním s nárokem na odpočet daně.
 • Při pořízení osobního vozidla se vstupní cenou vyšší než 2 mil. Kč, bude možné uplatnit odpočet maximálně ze základu 2 mil. Kč, tedy ve výši odpočtu maximálně 420 tis. Kč. Zde neplatí stejná podmínka jako u daních z příjmů (nutnost zařazení majetku), rozhodující je datum uskutečnění zdanitelného plnění (týká se tedy též i zdanitelného plnění z poskytnuté úplaty – zálohy). To neplatí v případě, kdy se u daňového poplatníka bude jednat o nákup a následný prodej zboží (tedy nebude účtováno jako dlouhodobý majetek).
 • Ze snížené do základní sazby se přesouvají tyto služby – čištění vnitřních prostor a mytí oken v domácnostech, opravy obuvi, oděvů, jízdních kol, kadeřnické a holičské služby.
 • Ve snížené sazbě daně zůstávají stravovací služby, přičemž však ve snížené sazbě bude poskytováno podávání jídel a vybraných nápojů. Vybranými nápoji jsou pouze mléko či nápoje na bázi mléka, rostlinné alternativy mléka a pitná (kohoutková) voda. Podávání všech ostatních nápojů podléhá základní sazbě daně (čaj, káva, limonády, balená voda, alkoholické nápoje). To platí i v případě, kdy je pitná voda dochucena sirupem či je do ní vloženo ovoce, apod.
 • To samé pak platí pro prodej vybraných nápojů formou prodeje zboží.
 • Noviny, časopisy a periodika podléhají snížené sazbě daně pouze v případě, kdy vycházejí maximálně 3 x týdně.

Daň z nemovitých věcí

 • Dochází k navýšení sazeb daně a zavedení dalšího „státního“ koeficientu (dle průběžných propočtů by mělo dojít průměrně k jednorázovému navýšení daně o 80 %).
 • Zvyšuje se možnost stanovení místních koeficientů obcemi na základě místní vyhlášky.
 • Zavádí se tzv. inflační koeficient, kdy na základě inflace bude automaticky navyšována hodnota daně z nemovitých věcí.
 • Inflační koeficient pro zdaňovací období roku 2024 = 1,00.
 • K těmto změnám nebude nutné podávat daňové přiznání, vše by mělo být generováno a daňovému poplatníkovi sděleno správcem daně.

Sociální a zdravotní pojištění

 • Vyměřovací základ fyzických osob – podnikatelů se zvyšuje z 50 % na 55 % daňového základu.
 • Minimální vyměřovací základ OSVČ se zvyšuje z 25 % průměrné mzdy na 30 % (pro rok 2024), 35 % (v roce 2025) a 40 % (od roku 2026).
 • U zaměstnanců se zvyšuje sociální pojištění ze 6,5 % na 7,1 % (znovuzavedení odvodu na nemocenské pojištění ve výši 0,6 %).

PRO ZAMĚSTNAVATELE

Pracovní poměr formou dohod

Platby sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů fyzických osob

 • Nic se nemění u dohod o pracovní činnosti, kdy účast na nemocenském pojištění vzniká při příjmu 4.000 Kč a více měsíčně (§ 6, odst. 1 a 2), poté je již odváděno sociální a zdravotní pojištění a je zdaňováno zálohovou daní.
 • U dohod o provedení práce ve znění platném do 30.6.2024 je uvedeno, že nemocenského pojištění jsou (mimo jiné) účastni zaměstnanci v pracovním poměru činní na dohodu o pracovní činnosti, pokud příjem překročí 10.000 Kč měsíčně (§ 7a), odst. 1).
 • Ve znění platném od 1.7.2024 dochází ke změně, a to tak, že účast na pojištění vzniká při překročení měsíčního příjmu ve výši 25 % průměrné mzdy. Dle aktuálních informací by průměrná mzda měla dosahovat částky 43.967 Kč, tedy výše uvedená hranice by se rovnala 10.992 Kč příjmu měsíčně. Toto se týká dohody (případně všech dohod) o provedení práce u jednoho zaměstnavatele.
 • Pokud má zaměstnanec takovéto dohody u více zaměstnavatelů (a žádná z nich nepřekračuje 25 % průměrné mzdy), vzniká mu účast na pojištění překročením hranice měsíčních příjmů ve výši 40 % průměrné mzdy = 17.399 Kč.
 • Stejným způsobem se mění i způsob zdanění daní z příjmů fyzických osob, tedy do částky 10.992 Kč bude zdaněno srážkovou daní, nad tuto částku daní zálohovou.

Evidenční a oznamovací povinnosti

Zaměstnavatel je povinen:

 • Vést evidenci o svých zaměstnancích činných na základě dohod o provedení práce a to ve stejném rozsahu jako u běžných pracovních poměrů.
 • Je povinen oznámit zaměstnanci na možný vznik účasti na pojištění, pokud mají uzavřené dohody o provedení práce u jiných zaměstnavatelů.
 • Toto vše platí i u všech zaměstnanců, které mají uzavřeny dohody před 1.7.2024!!!
 • Pokud zaměstnanec prokazatelně tyto informace zaměstnavateli nepředá, stává se plátcem pojistného z těchto dohod zaměstnanec včetně odvodu, který by běžně odváděl zaměstnavatel (tedy 31,9 %).
 • Přihlásit všechny své zaměstnance (bez ohledu na výši příjmů z dohod o provedení práce), s kterými má dohody o provedení práce k 30.6.2024 a v případě vzniku dalších dohod či zániku stávajících dohod, toto oznamovat stejným způsobem, jakým oznamuje běžné pracovní poměry na ČSSZ.
 • Pokud zaměstnavatel nebyl přihlášen v Registru zaměstnavatelů, je povinen se přihlásit.
 • Měsíčně oznamovat ČCSZ výši příjmů dosažených zaměstnanci ze všech dohod o provedení práce.
 • V případě překročení rozhodné částky měsíčně odvádět pojistné.

Změny a výklady jednotlivých ustanovení budeme i nadále sledovat a o podstatných novinkách opět informovat.

Autor: Jana Vilímková, DiS. | účetnictví – vilímková s.r.o.

Na koho se obrátit

Zaujal vás tento článek? Neváhejte nás kontaktovat

Budeme i vaším majákem ve světě financí

Vložením svého e-mailu se přihlásíte k odběru novinek nejen ze světa financí a investic.

   

Budeme i vaším majákem ve světě financí

Vložením svého e-mailu se přihlásíte k odběru novinek nejen ze světa financí a investic.